نه از  خودت  تعریف کن  و  نه بد گویی   .  اگر  از  خودت  تعریف  کنی    قبول  نمی کنند

 

و  اگر  بد  گویی  کنی   بیش  از   آنکه    هستی    تو  را  بد  خواهند پنداشت  .