سیب ها را زیبا به تصویر کشیدند؛


اولی را کامل پوست گرفتند، طوری که زردیش به سیاهی کشیده شد.


دومی را نصفه نیمه پوست گرفتند


و فقط آنجا که پوست نداشت به سیاهی می نمود.


سومی را سالم و با پوستی شفاف کنارشان گذاشتند


و کوتاه و زیبا نوشتند:


پوشیدگی دوامی برای زیبایی ست.


امام علی(ع)