خرداد، ماه اشک و زخم است
امام خمینی ( ره ) :


همه ی خطاها از حب دنیا،


از حب شهوت است،این حب دنیا را از دل بیرون کنید.***

* اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است *


* و زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت. خرداد، ماه ماتم و غم است. *