امام صادق(ع):


شایسته نیست که زن مسلمان،


آن‏گاه که از خانه خویش بیرون مى‏ رود،


 لباس خود را وسیله جلب توجّه دیگران نماید.


کافى: ج 5، ص 519