خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم


شعاع چشم تورا ،تا خدا  ادامه دهیم


بیا به سنت پیشینیان کمر بندیم


که یا زپای درآییم یا ادامه دهیم


اگر  زمرز زمین و زمان فرا رفتی


تو را درآن سوی جغرافیا ادامه دهیم