خواهرم بی حجابی فرهنگ کسانی است که در پس


کوره های هوس غروب کرده اند


وچه غروب غم انگیزی


پس تو پوشش دین را برگزین تا در حجابهای تاریک نفس


غروب نکنی.