از رفیــق نـابـاب


که میـخواد ذهـن و فکـرتو خـراب کنـه ⬅️ فـرار کـن


مثل کسیـ که حیـوان درنـده ای بهش حمله میـکنه