گاهی خدا


برایت همه پنجره ها را می بندد و همه درها را قفل میکند


زیباست اگر فکر کنی آن بیرون هوا طوفانیست


و خدا در حال مراقبت از توست . . .