به خاطر سنگی که تو غذام بود


دندانم شکست


گریه کردم .!


نه به خاطر درد دندانم


برای کم سویی چشمان


مادرم

امام رضا علیه‏السلام :


خداوند به سپاس‏گزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛


پس هر که از پدر و مادرش سپاس‏گزارى نکند ، خداوند را سپاس نگفته است .


الخصال,ص156