خداوندا زیباترین لحظه هارا نصیب مادرم کن...


که زیباترین لحظه هایش رابه خاطر من از دست داده است...