رهبرانقلاب:


اگر اینها(مدافعان حرم)مبارزه نمی‌کردند این دشمن می‌آمد


 داخل کشور،اگرجلویش گرفته نمی‌شد،ماباید اینجا درکرمانشاه


و همدان وبقیه استانها بااینها می‌جنگیدیم و جلوی اینها رامی‌گرفتیم.