وقت آن رسیده است که از کوچکترین چیزها لذت ببریم...


محو طبیعت بشویم و کمتر سخت بگیریم.


ببخشیم...


بخندیم و بخندانیم...


همهء ما طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر


گذاشته ایم.پس قدر آنچه که


امروز داریم  را بدانیم.وقت آن رسیده است که درلحظه زندگی کنیم


و خالق خود را، متواضعانه شکرگزار باشیم.متواضعانه...