توکل  یعنی  ...یعنی    اجازه   دادن    به   خداوند    که   خودش تصمیم   بگیرد
تو    فقط  بخواه      و   آرزو   کن    اما     پیشاپیش     شاد    باش    و   ایمان    داشته   باش    کهرویا ها  یت  هم چون    بارانی     در حال   فرو  رختن    استپیشاپیش     شاد   باش    و شکر گزارچرا    که خداوند  ..

نه    به   قدر    رویا ها    بلکه    به  اندازه ی     ایمان  و اطمینان توست     که می بخشد.***************


خداوندا


در    این    روزهای    زیبا...دل   عزیزانمان    را   چنان    در   جویبار    زلال   رحمتت    شستشو      ده   کههر   کجا   تردیدی   هست   ایمانهر   کجا     زخمی    هست      مرهمهر    کجا   نومیدی  هست     امیدو   هر کجا    نفرتی   هست    عشق   به خدا  جای آن    را   فرا گیرد


اللهم صل   علی   محمد    و  آل محمد و عجل   فرجهم