ته ،ته،ته همه ی ناامیدیها...


نداشتن ها، نخواستن ها، نبودن ها، بن بست ها و نرسیدنها،..


تو  !!!! خـدا را داری


ڪہ دریای رحمتش در برابر توست. فقط باید در برابر خدایت بندہ باشی...