وآخرین یادگاریت  پوتینهای بجامانده ازپاهای خسته ات


مهمان دل تنگ وبیقرارماست


وچه راحت بند تعلق را ازپاگشودی وپرکشیدیشهید مدافع حرم افشین زورقی