وآخرین یادگاریت  پوتینهای بجامانده ازپاهای خسته ات


مهمان دل تنگ وبیقرارماست


وچه راحت بند تعلق را ازپاگشودی وپرکشیدی



شهید مدافع حرم افشین زورقی