دنیا را دیدند


نخواستند ..روح شان بزرگ تر از دنیا بود


خدا به فرشته ها گفت


بیاورید شان ..این ها سهم شان پرواز است.